Kimo的 LV110 / 111 / 117 可测量风速和温度。

风量计算
自动测算平均值
定格值,最大值,最小值
可按需选择模块
风量计算,带风锥的风量计算(LV 110/117), 可测量风向
叶轮:LV 111:Ø14 mm / LV 117:Ø70 mm / LV 110:Ø100 mm

测量信息

 • 单位
  °C, m³/s, m/s, l/s, m³/h, km/h, fpm, cfm
shadow

量程

 • LV 110
  0.30 m/s ... 35.00 m/s
 • LV 111
  0.80 m/s ... 25.00 m/s
 • LV 117
  0.40 m/s ... 35.00 m/s
 • LV 110- LV111-LV 117
  0.00 m³/h ... 99999.00 m³/h
 • LV 110- LV111-LV 117
  -20.00 °C ... 80.00 °C
shadow

技术参数

 • 参数
  风速
  风量
  温度
 • 显示
  4行 显示
 • IP 保护
  IP 54
 • 续航时间
  58 时
 • 标准
  2011/65/EU RoHS II
  2012/19/EU WEEE
  2014/30/EU EMC
  2014/35/EU Low Voltage
 • 电源
  4节 1.5V碱性电池
 • 风速计类型
  叶轮式风速计
 • 探针种类
  热线式探针
 • 保护罩
  No
 • 可互换式模块
  No
shadow

操作温度

 • 最低温度
  0.00 °C
 • 最高温度
  50.00 °C
shadow

储存温度

 • 最低温度
  -20.00 °C
 • 最高温度
  80.00 °C
shadow
1 叶轮探针(Ø14 mm / Ø70 mm / Ø100 mm)
1 原厂校准证书
1 便携包
1 使用说明书